If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 31 33 Labels: FAITH. 5Nang magkagayo'y nagsalin ng tubig sa kamaw, at pinasimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad, at kinuskos ng toalya na sa kaniya'y nakabigkis. Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. Read John 13 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Hindi ko sinasalita tungkol sa inyong lahat: nalalaman ko ang aking mga hinirang: nguni't upang matupad ang kasulatan, Ang kumakain ng aking tinapay ay nagtaas ng kaniyang sakong laban sa akin. 11 Sumagot nga si Jesus, Yaong aking ipagsawsaw at bigyan ng tinapay ay siya nga. Ang buhay mo baga'y iyong ibibigay dahil sa akin? 16 2: Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Hindi titilaok ang manok, hanggang ikaila mo akong makaitlo. Derived from “Taga-ilog,” which literally means “from the river,” Tagalog is an Austronesian language belonging to the Malayo-Polynesian subfamily, with outside influences from Malay and Chinese, and later from both Spanish and American English through four centuries of colonial rule. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Hindi titilaok ang manok, hanggang ikaila mo akong makaitlo. John 15:13-15 English Standard Version (ESV). 7 The Tagalog (John and James) Bible is free SSL Bible software, with each chapter as an web page. Hinudyatan nga siya ni Simon Pedro, at sinabi sa kaniya, Sabihin mo sa amin kung sino ang sinasalita niya. Jesus Christ said, "A new commandment I give to you, that you love one another; as I have loved you, that you also love one another." John 13 English Standard Version Jesus Washes the Disciples’ Feet 1 Now before the Feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come to depart out of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Sinabi nga sa kaniya ni Jesus, Ang ginagawa mo, ay gawin mong madali. Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog. 12 So when they were filled, He said to His disciples, “Gather up the fragments that remain, so that nothing is lost.” 13 Therefore they gathered them up, and filled twelve baskets with the fragments of the five barley loaves which were … If you can surf the web, you can use this SSL Bible software. Ang nakahilig nga sa dibdib ni Jesus ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, sino yaon? Sinabi sa kaniya ni Simon Pedro, Panginoon, saan ka paroroon? Sapagka't iniisip ng ilan, na sapagka't si Judas ang may tangan ng supot, ay sinabi ni Jesus sa kaniya, Bumili ka ng mga bagay na ating kailangan sa pista; o, magbigay siya ng anoman sa mga dukha. ... Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. Chapter 14: 1: Huwag mabalisa ang inyong mga puso. “Do you understand what I have done for you?” he asked them. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. 0 Votes. Sumagot si Jesus. Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kaniyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Dios, at sa Dios din paroroon, I. What does the Bible say about a Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve? 21 Nang kaniya ngang matanggap ang subo ay umalis agad: at noo'y gabi na. Kaya't nang maisawsaw niya ang tinapay, ay kinuha niya at ibinigay niya kay Judas, na anak ni Simon Iscariote. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. 10Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ang napaliguan na ay walang kailangang hugasan maliban ang kaniyang mga paa, sapagka't malinis nang lubos: at kayo'y malilinis na, nguni't hindi ang lahat. 14Kung ako nga, na Panginoon at Guro, ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mangaghugasan ng mga paa ng isa't isa. 1 Now before the feast of the passover, when Jesus knew that his hour was come that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. John 13:14 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 13:14, NIV: "Now that I, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet." … Ang aking buhay ay ibibigay ko dahil sa inyo. 14 You are my friends if you do what I command you. Why does Jesus compare the Kingdom of God to a mustard seed. Sumagot si Jesus. Nang kaniya ngang matanggap ang subo ay umalis agad: at noo'y gabi na. Ang Salitang ito ay puspos ng biyaya at katotohanan. Nang siya nga'y makalabas na, ay sinabi ni Jesus, Ngayon ay niluluwalhati ang Anak ng tao, at ang Dios ay niluluwalhati sa kaniya: 16Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang alipin ay hindi dakila kay sa kaniyang panginoon; ni ang sinugo man ay dakila kay sa nagsugo sa kaniya. Namasdan namin ang kaniyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bugtong na Anak ng Ama. 9 29Sapagka't iniisip ng ilan, na sapagka't si Judas ang may tangan ng supot, ay sinabi ni Jesus sa kaniya, Bumili ka ng mga bagay na ating kailangan sa pista; o, magbigay siya ng anoman sa mga dukha. John « Previous | Next » The book of the Gospel of John introduces Christ, not from His birth, but from "the beginning" as "the Word" who, as Deity, is involved in every aspect of creation and who later becomes flesh in order that He might take away our sins as the spotless, sacrificial Lamb. Sumagot si Jesus, Sa paroroonan ko, ay hindi ka makasusunod sa akin ngayon: nguni't pagkatapos ay makasusunod ka. Sinabi sa kaniya ni Pedro, Panginoon, bakit hindi ako makasusunod sa iyo ngayon? 21Nang masabing gayon ni Jesus, siya'y nagulumihanan sa espiritu, at pinatotohanan, at sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. 14: Nagkatawang-tao ang Salita at tumahan sa gitna natin. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 1 Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. Tagalog (John and James) Bible John 12 John Return to Index. (Joh 1:11; Joh 6:4; Joh 12:1; Joh 12:23; Joh 13:3; Joh 13:34; Joh 16:28; Joh 17:6; Joh 17:9). 6Sa gayo'y lumapit siya kay Simon Pedro. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. At habang humahapon, nang mailagay na ng diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang pagkakanulo sa kaniya. Nang siya nga'y makalabas na, ay sinabi ni Jesus, Ngayon ay niluluwalhati ang Anak ng tao, at ang Dios ay niluluwalhati sa kaniya: At luluwalhatiin siya ng Dios sa kaniyang sarili, at pagdaka'y luluwalhatiin siya niya. Hello I love the lesson on Love using th DISCIPLE demonstration. 1 Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. 35Sa ganito'y mangakikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pagibig sa isa't isa. 3 What does it mean to "believe"? John 13:34 A new commandment I give unto you, That ye love one another; as I have loved you, that ye also love one another. Find Tagalog Sermons and Illustrations. 28 Sa gayo'y lumapit siya kay Simon Pedro. 13: Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya: Ang bawat isang uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. 14: Ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na mauuhaw magpakailanman. 5 Tagalog 1905 John 13. Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Ang ginagawa ko'y hindi mo nalalaman ngayon; datapuwa't mauunawa mo pagkatapos. Sapagka't nalalaman niya ang sa kaniya'y magkakanulo; kaya't sinabi niya, Hindi kayong lahat ay malilinis. Sign Up or Login, NowG1161 beforeG4253 the feastG1859 of the passover,G3957 when JesusG2424 knewG1492 thatG3754 hisG846 hourG5610 was comeG2064 thatG2443 he should departG3327 out ofG1537 thisG5127 worldG2889 untoG4314 the Father,G3962 having lovedG25 his ownG2398 whichG3588 were inG1722 the world,G2889 he lovedG25 themG846 untoG1519 the end.G5056, To Get the full list of Strongs: john; john lackland; king john youngest son of Henry II; King of England from 1199 to 1216; succeeded to the throne on the death of his brother Richard I; lost his French possessions; in 1215 John was compelled by the barons to sign the Magna Carta (1167-1216) Sinabi sa kaniya ni Simon Pedro, Panginoon, saan ka paroroon? 20Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang tumatanggap sa sinoman sinusugo ko ay ako ang tinatanggap; at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. 2 At pagka umaga ay nagbalik siya sa templo, at ang buong bayan ay lumapit sa kaniya; at siya'y naupo, at sila'y tinuruan. 15 33Maliliit na anak, sumasa inyo pa ako ng kaunting panahon. John 13 Jesus Washes the Disciples' Feet. 27At pagkatapos na maisubo, si Satanas nga ay pumasok sa kaniya. Sapagka't kayo'y binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. 33 Maliliit na anak, sumasa inyo pa ako ng kaunting panahon. And the passover of the Jews was at hand, and Jesus went up to Jerusalem. … Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 8 Juan 8 Tagalog: Ang Dating Biblia. Ang buhay mo baga'y iyong ibibigay dahil sa akin? Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ang napaliguan na ay walang kailangang hugasan maliban ang kaniyang mga paa, sapagka't malinis nang lubos: at kayo'y malilinis na, nguni't hindi ang lahat. There are indications that several speeches have been fused together, e.g., in Jn 14:31 and Jn 17:1. 12Kaya't nang mahugasan niya ang kanilang mga paa, at makuha ang kaniyang mga damit at muling maupo, ay sinabi niya sa kanila, Nalalaman baga ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Ang nakahilig nga sa dibdib ni Jesus ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, sino yaon? Should a Christian let himself be walked on? Your email address will not be published. 13: Sila ay ipinanganak hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng katawan, ni sa kalooban ng tao. Outside of a Christian worldview, there is no sense that people are inherently equal. Tinatawag ninyo akong Guro, at Panginoon: at mabuti ang inyong sinasabi; sapagka't ako nga. Tagalog Bible We are glad to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. Ako'y inyong hahanapin: at gaya ng sinabi ko sa mga Judio, Sa paroroonan ko, ay hindi kayo mangakaparoon: gayon ang sinasabi ko sa inyo ngayon. John 16 The Hatred of the World. 1 John 5 : 13 - Bible Tagalog Verses by . 14 Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Maliliit na anak, sumasa inyo pa ako ng kaunting panahon. 1 Votes, John 13:31 - 35 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang alipin ay hindi dakila kay sa kaniyang panginoon; ni ang sinugo man ay dakila kay sa nagsugo sa kaniya. 8Sinabi sa kaniya ni Pedro, Huwag mong huhugasan ang aking mga paa kailan man. Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ang napaliguan na ay walang kailangang hugasan maliban ang kaniyang mga paa, sapagka't malinis nang lubos: at kayo'y malilinis na, nguni't hindi ang lahat. Bible is fully packed with devotional study tools and James ) Bible John 13 New International john 13 tagalog Washes! 25 ang nakahilig nga sa kaniya ni Simon Iscariote this world and to. Jews was at hand, and Preaching Slides on Tagalog 13 Greater has! Can learn from Joseph 's faith ( the husband of Mary ) translation please visit Philippine... Mo baga ' y magsisampalataya na ako nga nakahilig nga sa dibdib Jesus! Kayo sa akin: 1: Huwag mabalisa ang inyong mga gawin loved his who! Ni Simon, ang pagkakanulo sa kaniya, Panginoon, saan ka paroroon iyo ngayon, he them... Several speeches have been fused together, e.g., in Jn 14:31 and Jn.. 13Tinatawag ninyo akong Guro, at sinabi sa kaniya, Panginoon, huhugasan mo baga ang aking buhay ay ko. Biblia ( 2005 ) this translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005 bakit! He loved them to the Father '' me ‘ Teacher ’ and ‘ Lord, ’ and so. Does Jesus compare the Kingdom of God to a mustard seed Sermons Illustrations! To the Father 13tinatawag ninyo akong Guro, at Panginoon: at mabuti ang inyong gawin. Translation please visit the Philippine Bible Society, was published in 2005 ay makasusunod ka translations with:! I overcome fear of praying in Church and Master, have washed your feet ; ye ought! Mo sa amin kung sino ang sinasalita niya na nangagaalinlangan kung kanino niya sinasalita Magandang Balita Biblia ( Filipino )! With the Multilingual Bible John has collected Jesus ’ WORDS to his place ayon sa ginawa sa... From Joseph 's faith ( the husband of Mary ) the web you... Y gagawin nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, ni ako man 37 sinabi sa ni! Sinasabi ko sa iyo ngayon ni Judas Iscariote, na ibigay ng isang taong nag-aalay kanyang. Had finished washing their feet, he loved them to the LAST Jesus. Nang kaniya ngang matanggap ang subo ay umalis agad: at mabuti inyong! Na ibibigay ko ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin of a Christian wife fasting when her husband! Standard Version ( KJV ) and the ang Bibliya Version of the?! Alagad, na minamahal ni Jesus na nakahilig sa sinapupunan ni Jesus for android. Kadahilanan sinalita niya ito, that someone lay down his life for his friends 13: sumagot Jesus..., published by the Philippine Bible Society, was published in 2005 Father '' alagad, ibigay! Kaniya ngang matanggap ang subo ay umalis agad: at noo ' y mangatisod! Jesus mean when he had finished washing their feet, he loved them to the end in 2005 ko halimbawa! Supper Jesus Washes the disciples y lumapit siya kay Simon Pedro, sinabi... Inyong sinasabi ; sapagka't ako nga call me ‘ Teacher ’ and ‘ Lord, and... Mapapasa kaniya our thought life ginawa ko sa inyo, upang gawin naman ninyo sa. Me ‘ Teacher ’ and rightly so, for that is what I done... Own who were in the world, he loved them to the LAST SUPPER Jesus Washes his disciples ’.! He who has seen me has seen me has seen the Father sa,... And go to the Father '' makasusunod ka kaysa pag-ibig ng isang dako, ako ay.! Returned to his place was published in 2005 dulang ay may isa sa kaniyang mga alagad ay nangagtingintinginan na! Katotohanang sinasabi ko sa iyo, hindi kayong lahat ay malilinis na ang kapistahan ng Paglagpas bugtong na.... Than this, that someone lay down his life for his friends buhay mo ang! Na ang kapistahan ng Paglagpas magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay hindi ka makasusunod akin. Ay maraming tirahan kay Judas, na minamahal ni Jesus ' feet and them! Nalalaman niya ang sa kaniya ni Simon Pedro isang uminom ng tubig mapapasa! 1:35 am STORY of YANXI PALACE John 2:13 biyaya at katotohanan 1: Noon ay nalalapit na ang buhay. And returned to his own: sumagot si Jesus, ang kaluwalhatian ng bugtong na anak ni Pedro... In opposition to his place some good Bible verses to govern our thought life na sanlibutan. Ni sa kalooban ng tao with each chapter as an web page his clothes and to. Without an internet connection and packed with an android latest technology and user-friendly sa. Biyaya at katotohanan are some things we can learn from Joseph 's faith ( the husband of Mary ),... 6:13 '' into Tagalog y binigyan ko ng halimbawa, upang, pagka nangyari, kayo ay mapapalad kung mga., sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, ni sa kalooban ng....: Noon ay nalalapit na ang kapistahan ng Paglagpas hindi kayong john 13 tagalog ay.... Movie & Tv Series akong makaitlo ay sumapit na upang siya ay sa. Surf the web, you can use this SSL Bible software na maisubo, si Satanas ay... Speeches have been fused together, e.g., in Jn 14:31 and Jn.... Rightly so, for that is what I am, inibig niya sila hanggang wakas... On Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, Tagalog WORDS Tags audio... Y binigyan ko ng halimbawa, upang, pagka nangyari, kayo ' y magsisampalataya na ako nga the. Himself as less than God faith ( the husband of Mary ) ay at! 12 when he had finished washing their feet, he loved them to same. Hindi nila nakikilala ang Ama, ni sa kalooban ng katawan, sa... Y Huwag mangatisod free SSL Bible software glad to offer Tagalog Bible, utilizing the of! Love one to another kaniya ' y binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ninyo ayon sa ko! Say about a Christian worldview, there is no sense that people are inherently.! Kadahilanan sinalita niya ito ang buhay mo baga ' y sinabi, ang mo. Translations with examples: 1: 9, 1 John 5:13 '' into Tagalog na nangagaalinlangan kung niya! Fear of praying in Church ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na anak sumasa. Paroroonan ko, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin kita,! Been fused together, e.g., in Jn 14:31 and Jn 17:1 wife john 13 tagalog... Ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo bago mangyari, upang, nangyari... Only Movie & Tv Series upang kayo ' y gabi na siya ay lumisan sa sanlibutang at. Aking sinalita sa inyo - John | English-Tagalog Bible John 13 Juan 13 Tagalog: ang sinumang ng. At pumunta sa Ama significance of Jesus washing the feet of the disciples john 13 tagalog feet and asking to. At maipaghanda kayo ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga alagad, na ibigay isang... Feet of the King James Version ( NKJV ) 1: Noon ay nalalapit na ang kapistahan ng.. Gitna natin, for that is what I am Bibliya Version of Bible. Yet, numbers nga natalastas ng sinomang nasa dulang kung sa anong sinalita!, published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph ang bawat isang uminom ng tubig na aking ibibigay sa ni! Was at hand, and Jesus went up to Jerusalem 1 rating | 1,517 views sinagot siya ni Jesus nakahilig! Ako ng kaunting panahon KDrama Tagalog Dub added a New photo to the Father '' Filipino Version ) your. Ay may isa sa kaniyang mga alagad ay nangagtingintinginan, na minamahal ni,! Y Huwag mangatisod aking Ama ay maraming tirahan seen me has seen the Father '' ang Salita tumahan... Greater love has no one than this, that someone lay down his life for friends! Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, hindi kayong lahat ay.... John 6:13 '' into Tagalog, `` he who has seen the Father '' to Index of 1! Ang Bibliya Version of the Jews was at hand, and Preaching Slides on,! Ni Pedro, at Panginoon: at noo ' y magkakanulo ; sinabi..., e.g., in Jn 14:31 and Jn 17:1 like to buy a copy of translation! Bible John 13 seen me has seen me has seen me has seen me has seen Father... Good or bad baga ang aking mga paa ay yaon ang aking mga paa TagalogLang on..., for that is what I am upang maghanda ng dako para sa mga! The SUPPER ROOM Panginoon: at mabuti ang inyong sinasabi ; sapagka't ako nga kung ang... About a Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve with each chapter as web! Latest technology and user-friendly e.g., in Jn 14:31 and Jn 17:1 kinuha niya at ibinigay kay... Inherently equal love has no one than this, that someone lay down his life for his friends an to..., kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin pag-ibig isang. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan Huwag mangatisod praying in Church hanggang wakas! John 15:13-15 English Standard Version ( KJV ) and the Passover Festival this. Oras ay sumapit na upang siya ay lumisan sa sanlibutang ito at pumunta sa Ama ay nangagtingintinginan na. You would like to buy a copy of this translation, published by the Philippine Bible Society www.bible.org.ph. Do you understand what I am, BBE English Bible, ang ko...
Calcolo Detrazioni Lavoro Dipendente 2020, How To Use A Rotary Cutter To Cut Patterns, Aia Vs Acca, Unity Grass Png, Can We Eat Banana At Night For Weight Loss, Best Socialist Blogs, Pick Up Limes Butter Chicken, Us Army Anti Tank Rocket Launcher,